About

Kjo faqe ka si qëllim të ndihmojë përkthimin e programeve kompjuterike në gjuhën shqipe. Ju mund të anëtarësoheni thjesht për të treguar interesin dhe mbështetjen tuaj për përkthimin e programeve. Nëse dëshironi, ju mund të jepni gjithashtu edhe ndihmesën tuaj intelektuale, duke marrë pjesë në diskutime dhe në procesin e përkthimit dhe të rishikimit të përkthimeve. Edhe me përpjekje të vogla, por nga një numër i madh njerëzish, mund të bëhen punë të mëdha.

Lidhje: